Ympäristöjärjestelmän rakentaminen aloitetaan aina toiminnan nykytilakartoituksella, jonka aikana selvitetään merkittävimmät ympäristönäkökohdat, tuotteisiin kohdistuvat lakivaatimukset, suurimmat ympäristöriskit sekä jätteiden ja kemikaalien käsittelyjärjestelmät. Kartoituksen yhteydessä yrityksen ympäristötoimintaa verrataan standardin ISO 14001 vaatimuksiin.

Laatujärjestelmän rakentaminen jaetaan kolmeen päälohkoon, jotka etenevät samanaikaisesti projektin kalenteriajan minimoimiseksi. Päälohkot ovat: ympäristöasioiden johtaminen ja jatkuva parantaminen, henkilöstön ympäristöasioiden tuntemus ja järjestelmän hallinnointi sekä prosessien ympäristöasioiden hallinta. Jokaiseen päälohkoon määritetään yrityksen toiminnan kannalta oleelliset menettelytavat. Menettelytapojen kuvaus vastuutetaan ja aikataulutetaan. Asiantunteva konsultti valvoo työn etenemistä ja antaa tarvittavan opastuksen ja koulutuksen. Hyväksytyt menettelytavat koulutetaan organisaatiolle tarvittavassa laajuudessa. Työn valmistuttua menettelytapojen käytännön toimivuus tarkastetaan sisäisellä auditoinnilla. Sisäisen auditoinnin jälkeen yritys voi hakea sertifiointia standardin ISO 14001 mukaan. Ympäristöjärjestelmä voidaan kytkeä osaksi toimivaa laatujärjestelmää, jolloin minimoidaan hallinnollisten menettelytapojen määrä.